Onomatopeiak
Lotu onomatopeia bakoitza dagokion esanahiarekin:
beber a tragos
onomatopeya de un resbal�n
echarse pedos
sorbo
rebuzno